Биолошка разновидност

Видовите и екосистемите имаат потреба од наша заштита

Покрај климатските промени, заштита на биолошката разновидност е еден од најголемите предизвици со кој се соочува човештвото, и губењето на видови низ целиот свет е алармантно: 60% од екосистемите се сметаат за оштетени и на 20% од цицачите им се заканува истребување. Во последните шест години, по една сорта се истребува секој месец. Со исчезнувањето на живеалишта, видовите и гените, природата станува посиромашна и основите за човечки живот се во опасност.