HiPP насоки за одржливост

Скалата на нашиот секојдневен бизнис

HiPP долго е упатен во менаџмент на одржливост. Многу цели-вклучувајки органско производство, CO2 неутрално производство, примерно пресметување на испуштањето CO2 за производи, сеопфатно рециклирање, редукција на употребена енергија и ресурси со струја, вода, отпад, греење, мерки за биодиверзитет и на CSR-учествувавме и во 2009 составивме систематски систем за менаџмент на одржливост. Насоките за околината кои ги формулиравме во 1995 за постојаното подобрување на компаниските квалификации кон околината, беа проширени во насоки за одржливост. 

 1. Со користење околинско-пријателска технологија HiPP минимизира оштетување.
 2. Постојано го мониторираме, документираме и проценуваме  влијанието на компанијата врз околината. Можни подобрувања се имплементирани со економски прифатливи параметри.
 3. Сакаме да ја заштитиме околината од дополнителен товар, производи и техники. Затоа секогаш се трудиме да процениме потенцијални околински влијанија однапред. 
 4. Наша цел е да штедиме ресурси. Со тоа, даваме приоритет на обновливи извори наместо на ограничени.
 5. Како најголемиот преработувач на органски произведени суровини, посветени сме на постојано зголемување на количината на користени суровини. 
 6. За планирање на паковањето бараме да се користат најмалку што е можно материјали, најголем можен процент да е од секундарни и рециклирачки материјали и охрабруваме алтернативи како систем депозит и враќање. 
 7. Заштита на околината може да функционира во компанија само ако учествуваат вработените. Затоа охрабруваме свес ност за одржливост на нашите вработени низ струење на информации, курсеви и постојани потсетувања.
 8. Постојано ги информираме нашите корисници како HiPP производите можат да се користат на околинско-пријателски начин.
 9. Јавното мислење го сфаќаме многу сериозно. Редовно снабдуваме со информации за околински проекти и правиме посебен напор да одговориме на мислењата на јавноста кога е можно. 
 10. Во постојан контакт сме со властите со цел да избегнеме или намалиме влијание врз околината.
 11. Со нашиот сеопфатен систем за менаџмент на грешки, го минимизираме ризикот од несреќи и штетни ефекти врз луѓето или околината.
 12. Контролните системи обезбедуваат нашите околински цели да се исполнат, и секогаш се стремиме да следиме новитети и ако има потреба да ги прилагодиме нашите цели.
 13. Во HiPP, се почитуваат човечките права, нема забрана за деца,  принудна работа, дискриминација, телесно казнување, принуда и корупција.
 14. Едукација и/или членство во унии е дозволено во HiPP. Надомест, прекувремена работа и социјална помош во согласност со законските или намалени минимални стандарди, со цел да се обезбедат основните потреби и слободно достапен доход на работниците.
 15. Гарантираме за барем националните легални барања за безбедност на работа, околинска и здравствена заштита и поддржуваме постојано подобрување на условите за работа. 
 16. HiPP како компанија подржува заштита на биодиверзитетот и создавањето на одржлива иднина во која вреди да се живее.
 17. Добавувачите и даватели на услуги се исто така должни да се водат според препораките во нашето директно поле на влијание, како и во пре и по-набавка синџирите (на пр. пред-добавувачи,  логистика, одлагачи ).