Мени

Околински статистики

За околината си поставуваме амбициозни цели.

Бројките за сите важни влезови и излези документираат до кој степен околинската заштита во HiPP прави специфичен напредок. 

Цели

Главни бројки 2012 2013 2014 2015 (Прет.) 2015 (Измерено) Споредено со предходната година
Оперативни набавки (kg/t) 2,6 2,4 2,1 2,1 2,2 +2,5 %
Средства за чистење (kg/t) 2,4 2,7 2,4 2,4 2,5 +2,6 %
Енергија (kWh/t) 753,2 747,2 728,0 728,0 706,9 -2,9 %
Вода (m3/to) 8,1 8,2 8,5 8,5 8,3 -2,6 %
Паковање (kg/t) 513,0 509,8 519,8 519,8 525,6 +1,1 %
Отпадна вода (m3/to) 6,9 7,3 7,6 7,6 7,5 -1,9 %
  Ладечка вода Ilm 2,7 2,8 2,9 2,9 2,7 -9,1 %
  Пречистителна станица 4,2 4,5 4,7 4,7 4,8 +2,6 %
Отпадна вода, прочистувачка канализација (kg/t) 231,5 239,2 251,9 251,9 191,8 -23,9 %
Не-рециклиран отпад (kg/t) 5,5 5,7 5,9 5,9 5,3 -10,4 %
Јаглерод диоксид (kg/t) 43,4 36,9 36,2 36,2 30,6 -15,5 %
Сулфур диоксид (g/t) 71,2 70,6 65,7 65,7 64,0 -2,6 %
Азот оксид (g/t) 92,5 92,8 86,8 86,8 85,1 -2,0 %