Соодветно за видови чување на животни

Компатибилно со оригиналното живеалиште и однесување на животните.

Што  карактеризира чување на животни соодветно за видовите.

Чување на животни соодветно за видовите и нивно хранење се централни компоненти на еколошко земјоделство. Законските регулативи се особено строги: сточната храна мора да доаѓа од еко фарми и не смее да содржи никакви антибиотици, промотори на раст или генетски манипулирани суровини. Освен тоа, сортите внимателно се бираат, со многу простор за движење, големи колиби и доволно дневна светлина за здравје на животните.

HiPP вработените редовно на само место се осигуруваат дека сите важни барања од HiPP за заштита на животните се исполнети. Со овие сеопфатни процесни контроли, сме во можност да им гарантираме на нашите потрошувачи чување на животните внимателно и соодветно за видовите.

Органски добиток

Говедата и телињата живеат на домашни органски фарми со многу простор за слободно трчање надвор. Тоа ги прави силни и отпорни и во добра форма. Профилактички лекови  се строго забранети. Нашите животни се хранат само со органска растителна сточна храна.

Органски прасиња

HiPP користи производи само од животни кои имаат доказ дека биле здрави цел живот. Големината на колибите и надворешниот простор, како и бројот на групите животни, се избрани со цел задоволување на потребите на прасињата. 

Органска живина

Нашите органски пилиња потекнуваат од одржливи живини фарми: слободно трчаат, со капење во песок и копање. Хранети се со органска растителна храна. Чувањето на животните е мониторирано од ветеринари и се документира потполно. И мисирките исто се чуваат како што предвидела природата.