Извештаи за одржливост

Одржливоста е традиција во HiPP.
Повеќе од 50 години, компанијата е активно вклучена во оваа област. Според тоа, HiPP се рангираше на прво место во репрезентативните анкети кои се спроведоа од 2011 до 2012 како најодржлива компанија во Германија. Оваа доверба на потрошувачите не охрабри да продолжиме по патот кој сме го одбрале, да истражуваме нови перспективи и да продолжиме со иновациите. Ориентацијата кон иднината, пријателскиот однос кон животната средина, производството на храна со висок квалитет е главниот столб на нашата стратегија за одржливот.

Нашите критеруими, насоки и обврзаност се барираат на интернационалните стандарди GRI Standard (Global Reporting Initiative). Нашите активности треба да бидат мерливи, транспарентни и веродостојни. На овој начин го правиме придонесот кон додадените вредности уште поодржлив - за доброто на потрошувачите, вработените, партнерите и животната средина. Од 1995 па наваму HiPP редовно ги објавува извештаите за резултатите за управувањето на животната средина и одржливоста и амбициозните цели за иднината.

HiPP декларација за одржливост 2009

Декларацијата за одржливост е наградена во катергоријата “најдобра декларација за животна средина” од Институтот за еколошки економски истражувања и иницијативата на компанијата Иднина.

Download PDF