Биодиверзитет

Видовите и екосистемите имаат потреба од нашата заштита

Заедно со климатските промени, заштитата на биолошката разновидност е еден од нашите најголеми предизвици, а загубата на светско ниво е алармантна:  60% од екосистемите се смета дека се оштетени и на 20% од видовите цицачи им се заканува изумирање. Во последните шест години, секој месец исчезнува по една раса, Поради исчезнувањето на живеалиштата, видовите и гените, природата станува посиромашна и основните услови за човековото живеење се доведуваат во опасност.

Заштита на климата и водата

Соодветното за видот одгледување и хранење на животните на фармата се главните компоненти на еколошко сточарство.</p>