Еколошки балансирани резултати

Рециклирање

Благодарение на постојаната сепарација на отпадот, над 97% од насобраниот отпад во HiPP се рециклира.

Годишен потенцијал на заштеда на CO2 во HiPP

Поради засилените мерки годишната емисија на фабриката е значително намалена.

Поврзувањето со градската централа за комбинирано производство на биомаса, производство на енергија од соларни и биогас централи, стекнување со зелена струја од хидроцентралите како и употребата на пријателски технологии на животната средина, придонесоа емисиите на компанијата на CO2 во 2011 година да се намалат на скоро 90% помалку за тон производство споредено со 2000 година.

 

Систем CO2 -Заштеда на CO2 во 2013 споредбено со 2000 година
Централа за комбинирано производство на биомаса 9.846 t
Електрична енергија од 100% хидроенерија 4.170 t
Вкупна заштеда 14.016 t