Придонес кон еко-балансот

Употреба на обновливи енергии

Повеќе од 80% од енергијата која се употребува во Фафенхофен HQ доаѓа од обновливи извори на енергија. Од 2001, целосното загревање, топлата вода и потребите од водена пареа за фабриката на HiPP е покриена од употребата на биомаса (дрвени деланки). Електричната енергија која што се употебува доаѓа од зелена струја од хидроелектрани - без употеба на нуклеарна енергија.

Од 2000 година, изградени се 6 соларни проекти кои произведуваат вкупно 52,800 kWh/a од соларна енергија од колектор со површина 436 m². Целиот органски отпад оди во погони за земјоделски биогас. Секоја година на овој начин се генерираат два милиони kWh електрична енергија.

Со органско земјоделство ние ја заштитуваме почвата и подземните води.

HiPP е најголемиот процесор на биолошки суровини на светско ниво. Повеќе од 6000 земјоделци од многу земји се инволвирани во производство на органско овошје, органски зеленчук и органско месо за HiPP.

Водата - природно богатство и извор на животот

Недостатокот од чиста вода за пиење станува се поголем проблем. Дојде крајот на времето во кое на водата се гледаше како непресушлив извор. Таа треба да се штеди исто како и другите конечни ресурси. Индустрискиот сектор и приватните домаќинства се охрабруваат да употребауваат технологии кои ја штедат водата и да избегнуваат непотребно трошење на истата.

Во HiPP, ја препознавме оваа неопходност уште во раната фаза, и спроведовме соодветни мерки. Употребата на вода беше намалена од 22.8 m³ за тон производство во 1971 на 7.5 m³ за производ во 2011. Меѓу другото, ова доведе до оптимизирана циркулација на водата во производството и кружен тек во CIP чистењето. Генерално HiPP гарантира дека водата се употребува повторно и повторно се додека е тоа возможно.

HiPP вода од бунари

Фабриката во Фафенхофен има сопствени длабоки бунари. Изворот на Georg Hipp обезбедува ексклузивно свежа и незагадена вода со најдобар квалитет. Тоа е чиста изворска вода која доаѓа од Алпите и е на длабочина од 154m под просториите на HiPP.

Природната минерална вода е вистинско природно богатство со највисок квалитет и чистота. HiPP користи помалку истечна вода. Остатокот истекува подземно и се влива во реката Дунав.