Статистики за животната средина

Ние си поставуваме амбициозни цели за животната средина.

Бројките од сите важни придонеси и расходи документираат конкретен напредок на заштитата на HiPP на животната средина.

Цели

Клучни фигури   2011 2012 2013 Проекција 2014
Оперативни добавувачи kg/to 2,1 2,6 2,0 2,0
Агенти за чистење kg/to 1,9 2,4 2,7 1,9
Енергија kWh/to 728,2 774,6 767,2 728,2
  Само водена пареа за производство kWh/to 488,1 509,5 519,1 488,1
  Само електрична енергија за производство kWh/to   102,3 100,7 100,7
Вода m3/to 7,5 8,1 8,2 7,5
Пакување kg/to 497,3 513,0 509,8 497,3
Отпадни води m3/to 6,4 6,9 7,3 6,4
  Вода за разладување, Ilm m3/to 2,5 2,7 2,8 2,5
  Отпадни води, канализација m3/to 3,9 4,2 4,5 3,9
Вкупен отпад kg/to 229,2 234,4 240,4 229,6
Отпад кој не се рециклира kg/to 5,3 5,5 5,7 5,3
Јаглероден диоксид kg/to 31,7 44,3 37,6 31,7