Skip to main content

Грузија

Грузија се протега на источниот брег на Црното море, на границата помеѓу Европа и Азија и има главно планински релјеф. Јужнот дел на земјата е ограничен со Мал Кавказ, а големиот Кавкаски планински венец ја формира северната граница. Помеѓу нив е сливот на Кура-Арас со многуте реки. Климата на брегот на Црното Море и крајбрежјето е континентална со малку врнежи и големи температурни флуктуации. Најважните земјоделски земјишта се во сливот на Кура-Арас. Тука се одгледува зеленчукот, но и овошјата како HiPP органските јаболка кои имаат идеални услови за растење.