Skip to main content

Србија

Србија се протега на Балканскиот полуостров во Југоисточна Европа. Северниот дел на земјата е главно рамен и припаѓа на Панонската низина. Остатокот од земјата се карактеризира со ниски и високи планински масиви. Климата во Србија е главно континентална. На југ е умерена, со студени зими и топли лета. Голема површина од Србија е покриена со шума каде што живеат ретки животни како кафеавата мечка и дивите мачки. Географските и климатските услови во Србија одат во прилог на одгледувањето на овошјето како органските јаболка на HiPP.