Skip to main content

Ukraine

Источно европската Украина е поделена на три главни региони: полуостровот Крим на југ, шумските Карпати на запад и источно европските рамнини на југозапад. Последниот со своите степски области го сочинува најголемиот дел на државата. Во Украина, климата е умерено континентална со студени зими и топли лета. Украина се карактеризира со голема разновидност на видовите со повеќе од 100 видови на цицачи, 350 видови на птици и 200 видови на риби. Голем процент од земјата се овоштарници и обработливо земјиште, каде што расте разновиден зеленчук. Разновидно овошје како HiPP органските јаболка во Украина имаат одлични услови за растење.