Skip to main content

Унгарија

Унгарија е земја на копно во Централна Европа и се наоѓа во Панонскиот басен. Опкружена е со планини и лоцирана во низина и затоа е релативно рамна. Само околу третина од земјата е повисока 200 метри од морското ниво. На југ и исток е Унгарската низина која што покрива повеќе од половина држава. Реката Дунав тече низ земјата од север до југ. На запад од Дунав, релјефот е висински и планински. Во Унгарија има континентална клима и разликата во температурата во лето и зима се зголемува од запад кон исток, додека врнежите намалуваат.  Поради тоа, климата е погодна за одгледување на HiPP органски тикви, HiPP органски компири и HiPP органски јаболка.